Portrèt: NTR

AMSTERDAM – “Mi partner mester ta pretu, pasobra e por komprondé mi mihó ku un partner blanku ora ta trata di rasismo, diskriminashon i prewisio.” Levi Gijsbertha (25) di Kòrsou bibá na Almere ta haña ku koló ta konta: e ta preferá di keda soltero ku konformá su mes ku un partner blanku.

Levi no ta e úniko ku ta pensa asina. Na Hulanda e páginan di Facebook ku tin título manera ‘Black Love’ i anochinan di dating eksklusivamente pa hende pretu ta subi den popularidat. Pa bisa ku ta pretu so bo ke date tampoko no ta tabú mas bou di mas i mas antiano hóben na Hulanda.


Hulandes antiano hóben tokante pakiko nan ke solamente un partner pretu – vidio: Natasja Gibbs i John Samson

E kontra-argumento pretu
Tòg ainda no ta trata di un trènt grandi bou di antiano na Hulanda. Segun e último sifranan di Ofisina Sentral di Estadístika antianonan na Hulanda di tur hulandes no oksidental te ainda tin partner miksto mas tantu ku tur.

Segun antropólogo Angela Roe esaki ta pasobra antiano hulandes a haña edukashon kolonial ku e idea ku pretu bal ménos ku blanku. “Drecha bo rasa” ta bisa bou di antianonan. E trènt nobo pa skohe solamente pa un partner pretu, segun Roe ta ‘un opheshon polítiko konsiente.’

No ta e intenshon pa meskla
Meskla mas tantu pa na final tur hende ta meskos, e grupo aki no ta haña ta un bon solushon. “Esei ta daña mas ku e ta solushoná e problema”, Levi ta splika. Mucha mesklá tin e opresor i esun oprimí den nan.” Ruminaly Alberto (30) tampoko no ta aprobá pa keda meskla bai: “Esei ta mal kos pasobra bo kitando algu ku mundu ta mira komo negativo.”

E yu di Kòrsou Silvano Haynes (29) di Rotterdam asta ta haña ku ta su tarea ‘pa tene e kolo di su identidat afrikano bibu’. Mi stima mi koló berdaderamente i mi ke pasa esaki pa medio di haña yu pretu ku un partner pretu.” Si su futuro yunan pretu mes bini kas ku un partner blanku, Silvano lo ta desapuntá. “Ku un partner blanku ta yega un dia ku bo mester sera kompromiso ku lo kosta bo bo propio identidat.”

Rasista? Imposibel
E hóbennan aki apsolutamente no ta haña nan eskohonan rasista. “Ta mi rasa mi ta stima, nada malu ku esaki’ Ralitsa Vliese (23) ta splika. Su mama ta di Kòrsou i su tata di Sürnam. “Esei yama preferensia, no ta rasismo.” Silvano tampoko no ta haña su eskoho rasista. “Ta masha normal pa bo praktiká outoreservashon. Asiatikonan tambe ta hasié.”

Levi ta haña, meskos ku e otro hóbennan di e páginanan di Facebook ku a aserká, ku hende pretu no por ta rasista niun ora so. “Nos no tin poder ni moda pa perhudiká otro grupo étniko. Ademas amor pa bo mes nunka no por ta rasista.”