Portrèt: John Samson

DEN HAAG – E islanan karibense tambe por konta ku sosten ekonómiko di gabinete hulandes. Hende i kompania ku ta pèrdè entrada pa motibu di e krísis di corona ta haña un kompensashon.

“Komo gabinete nos ta sinti nos envolví ku e situashon na e islanan”, segun minister Raymond Knops (CDA) di Asuntunan Interior i Relashonnan den Reino despues ku Konseho di Minister na Den Haag a kaba.

A anunsiá e pakete di sosten pa kompania i trahadó pa Hulanda Oropeo for di djamars.

Por sigui paga trahadónan
E medidanan ta komparabel ku esnan di Hulanda Oropeo. Kompanianan ku pa motibu di e krísis di corona ta pèrdè mas ku 20 porshento di volúmen di benta, tres luna largu por haña sosten finansiero pa sigui paga e suèldunan kompleto.

Empleado ku hasi uso di e medida di emergensia aki ta obligá di tene nan personal den servisio. Tambe kompanianan mester sigui paga nan personal shen porshento. Reino mes ta paga 80 porshento di e suèldo diario.

E areglo di emergensia ta na vigor tambe pa empleado ku un kòntrakt di sero ora i hende ku un kòntrakt temporario.

Sosten èkstra pa doño di empresa
Doñonan di empresa, entre nan trahadó zzp, por konta ku sosten. Via un bentana den e munisipio karibense nan por haña 80 porshento di e suèldu mínimo, sin tin nodi di paga esaki bèk. Esaki ta konta tambe pa hende ku komo konsekuensha di e krísis di corona a pèrdè nan trabou.

‘Konsekuensha ekonómiko grandi’
E konsekuenshanan ekonómiko di e krísis mundial di corona na Boneiru, Saba i Sint Eustatius segun gobièrnu di Hulanda ta ‘grandi.’

“Ku e limitashonnan imponé pa tráfiko di biahe e sektor turístiko di kua e islanan ta dependé hopi ta kasi lam.” Hopi kompania na e islanan lo pèrdè entrada.

Medida di emergensia pa tres luna
“Ku e pakete nobo aki e trahadónan i kompanianan na Hulanda karibense lo haña e sosten èkstra nesesario”, Knops ta bisa.

E medidanan ta na vigor en todo kaso pa e tres lunanan binidero. Gabinete ta sigui koperá ku e munisipionan karibense na e ehekushon i e detayenan. Esakinan lo publiká segun ministerio di Asuntunan Interior i Relashonnan den Reino riba : https://www.rijksdienst.com/covid-19

Para impuesto temporariamente?
Diferente munisipio na Hulanda Oropeo a para kobramento di impuesto seka empresario mésora, pa evitá ku nan lo kai mas aleu den problema finansiero. Gabinete ke esaki tambe pa e munisipionan karibense.

Medidanan pa Hulanda karibense
Mira tur e medidanan na kareda (pdf) ku gabinete a divulgá djabièrnè pa empresario, trahadó i trahadó independiente na Boneiru, Saba i Sint Eustatius